ÄBKs historia

ÄBKs historia

17:e maj 1936 hölls det första konstituerande mötet i klubben. Inträdesavgiften bestämdes till 5 kronor, men ingen årsavgift togs ut det året.

1938 infördes vakttjänstgöring vid bryggan, på grund av alla stölder som man då hade haft. Det var obligatoriskt för alla medlemmar att delta. Samma år bildades även kanotsektionen.

10:e juni 1940 bildades varvsföreningen. Samma år antogs stadgar för båtklubben och regler för hamnen.

1944 fick de medlemmar som var inkallade i militärtjänst årsavgiften efterskänkt (5 kronor).

1946 fick klubben äntligen ljus och vatten i hamnen. Antalet medlemmar var 132.

1950 anordnades den första motorbåtstävligen. Tillställningen blev upptakten till många års tävlingsverksamhet inom klubben.

1956 beslöts om nya regler gällande vakthållningen. Det blev ordentligt tilltagna böter för missad vakt (50 kronor).

1957 återuppstod en gammal sektion av klubben, nämligen kanotseglare.

1962 får man sitt första långtidskontrakt (25 år räknat från 1961) för varvet. Klubben blir medlem i Svenska Seglarförbundet.

1966 fick klubben äntligen slutgiltigt varvskontrakt (det tog 15 år). När kontraktet väl var klart återstod endast 10 år av nyttjanderätten (till 1976). Detta år firades också 30-års klubbverksamhet med fest på Rastaborg.

1969 utökades nattvakten till två pass varje natt.

1973 hade myndigheterna planer på en gångväg på klubbens varvsområde. Lyckligtvis stannade det vid planer.

1981 införs en nyhet -Julträffen - med skinka och glögg. Detta är sedan dess en trevlig tradition.

1983 var en kall vinter med frusna vattenledningar och mastkran som blåser omkull.

1986 höjdes straffavgiften för missad vakt till 500 kronor. 50-års jubiléet hölls på Södermalms Festvåning. Klubben har 83 motorbåtar och 94 segelbåtar. Klubben får ett nytt arrendeavtal för varvet (till 2012).

1989 tas en ny högtryckstvätt i bruk. Mycket bekväm för båtägarna och en väldigt uppskattad investering.

1994 har klubben 248 medlemmar. 157 båtar, varav 75 segel- och 82 motorbåtar.

1996 var det dags för storkalas igen, denna gång firas 60 år. Festen hölls på Tant åkes krog i Liljeholmen.

1997 togs nya klubbstugan i besittning. Stugan har blivit mycket uppskattad av medlemmarna såväl dag- som kvällstid.

2000 påbörjas ett större projekt med ombyggnad för en säkrare hamn.

2001 Hamnen står klar efter en omfattande ombyggnad.

2003 investerar klubben i en ny sjö- och torrsättningsmaskin, en s.k. slamkrypare och bygger om den egna rampen för att passa slamkryparen. Den gamla slipen tas bort och slipspelet säljes. Det byggs också ett garage för att inhysa slamkryparen.

2004 Slamkrypargaraget har färdigställts även på insidan med arbetsbänkar, hyllor och upphängningsmöjligheter för vattenslangar m.m. Julsmörgåsen avnjuts för andra året i rad i garaget.

2005 har klubben vuxit till 312 medlemmar med 161 båtar i hamnen och 106 båtar på varvet.

2006 firar klubben 70 år med fest på Blackebergs Festvåning. I samband med festen skänkte John Isaksson en modell av regalskeppet Wasa till klubben. Skeppet pryder nu klubbstugan i hamnen. Bryggan vid mastkranen har byggts till för att underlätta för seglarna att masta på och av sina båter. Dessutom byttes det gamla spelet på mastkranen ut. I hamnen har alla bryggor oljats in för längre hållbarhet. Straffavgiften för utebliven vakt höjs till 2 000 kronor.

2007 Det gamla låssystemet, i så väl hamn som på varv, har bytts ut mot nytt nyckelsystem med programmerbara nycklar. En borttappad nyckel kan lätt ändras så att den inte längre fungerar. Hamnen har fått en ny vattentoalett med septiktank. På varvet har slamkrypargaraget fått en tillbyggnad i form av en redskapsbod.

2008 En omfattande upprustning av elsystemet på varvet har gjorts. Nya rör med kablar har grävts ned och nya centraler med automatsäkringar har installerats. En del mindre kompletteringar återstår dock. Några hål i staketet har också lagats. I hamnen har ett omfattande arbete med att byta bojkättingar påbörjats. Vädret har satt käppar i hjulet för att alla kättingar skulle hinnas med.

2009 De flesta återstående kättingarna har nu också bytts ut mot polyesterlinor, så nu bör de hålla de närmaste 15 - 20 åren. På varvet har uppförts ett nytt mastskjul. Konstruktören Börje Eriksson har tillsammans med Bernt Ohlsson och Kalle Thernbom gjort ett mycket gediget arbete. återstoden på varvets upprustning av elsystemet är också genomfört.

2010 Hamnen har fått en ny flaggstång ute på brygga 2. Miljöförvaltningen har besiktigat hamnens toa med resultatet: utan anmärkning. På varvet har miljöstationen genomgått en ordentlig upprustning med bl. a. nya oljefat och informativa instruktioner över hur de miljöfarliga avfallsprodukterna skall hanteras. Några hål i staketet har också lagats. Slamkryparen har utrustats med trådlös fjärrkontroll

2011 Varvets miljöstation har förbättrats ytterligare efter synpunkter från Miljöförvaltningen. Staketet mot Jan-Pers holme har förstärkts med armeringsmattor på insidan. Alla belysningsstolpar på bryggorna har fått nya armaturer.

Trafikverket har byggt ett färjeläge mellan ÄBK och Jehanders sandupplag. I anslutning till detta har de bekostat inköp, transport och förankring av en ny 16 m flytbrygga som kopplats till brygga 4 och gett oss 10 nya båtplatser.

Alla hus har målats om och utemöblerna på servicebryggan har lackats. Hamncheferna lyckades komma över en elektrisk markis, som nu sitter på klubbstugans veranda. Tre nya bagagekärror har inköpts. ÄBK firade 75 år med stor fest på Magasin 15 i Bromma.

2012 Klubbens hemsida byggs om. Den får ny design, struktur och funktionalitet med bl.a inloggning och online administration. Sidan kan därmed, för inloggade medlemmar, visa sådan information som inte ska ligga öppet på nätet.

Miljöförvaltningen ställer krav på hur vi journalför, förvarar och transporterar bort vårt avfall. Nya regler för bottenfärger och miljöstationer. Upprättande och revidering av många miljörelaterade dokument för varv och hamn, typ: Miljöpolicy, Miljökrav, Egenkontroll.

På grund av flera stölder ur båtar på varvet har staketet ytterligare förstärkts med armeringsmattor.

2013 Färjeläget som Trafikverket (TV) byggde 2011 mellan vår hamn och Jehanders sandupplag har indirekt orsakat stora skador på våra bryggor. Brygga 5 och 6 inkl. bryggdäcket med vaktstugan har med ismassan pressats västerut på grund av den numera öppna isrännan. Stolpar har brutits ur sitt fäste och landfästen har knäckts. Skadorna är omfattande. TV's personal har besiktigat och dokumenterat skadorna. Orsaks- och ansvarsfrågan blir nog dessvärre en långdragen process!

För att undvika personskador beslöts att ÄBK, tills vidare, bekostar en ny flytbrygga 5. Den gamla nu skadade bryggan rivs och forslas bort.

Varvsstugans läckande tak har reparerats och stugan har målats om och snyggats upp invändigt.

2014 Nya brygga 5 kom på plats i god tid innan sjösättningen och det lutande bryggdäcket har stagats upp med wire och kätting. En ny brygga (7) för bojbåten och några småbåtar har byggts vid parkeringen öster om klubbstugan.

Ännu hårdare krav kommer från Miljöförvaltningen (MV) som i år besöker oss för att kontrollera att vi sköter miljöfrågorna ordentligt - och det gör vi! Ängby Båtklubb - "Säker Hamn"? Försäkringsbolaget if undersöker. ÄBK investerar i en hjärtstarter.

2015 Reparation av mastkranen på varvet och OK från Stadsdelsförvaltningen att de fäller och bortforslar de två höga lutande träden vid staketet på varvsplanen. Ny el-central i vaktstugan/hamnen. Utbyggnad av brygga 7. Inbrott i klubbstugan.

Fr o m den 1/4 i år är det förbjudet för fritidsbåtar att tömma toatanken direkt i sjön. Sthlms Stad lägger ut en liten ponton med s k latrinsug vid IRS's brygga i viken vid våra varv. Den är gratis att använda.

Enligt MF och Kemikalieinspektionen (KI) finns det inga godkända (men många förbjudna) bottenfärger för Mälaren/insjöar.

2016 Försäkringsbolaget if utser Ängby Båtklubb till Säker Hamn vilket bl a innebär 25% rabatt på våra båtförsäkringar! ÄBK går ur Svenska Seglarförbundet och Stockholms Seglarförbund - och spar en massa pengar. Brygga 4 förlängs med 20 m.

Ängby Båtklubb 80 år firades med en stor och välbesökt fest på restaurang 'Stockholm MAT' i Vinsta. Vid årets slut var antalet medlemmar: 408, antalet båtar i hamnen: 190 och antalet båtar på varvet: 104.

2017 Efter höstens båtupptagningar påbörjades rivning av stugorna på "vaktbryggan". Den var i behov av upprustning eftersom den hade flyttats i sidled av isen. Allt arbete, inklusive bortforsling av virket till återvinning, gjordes av duktiga medlemmar. Den gamla bryggan revs och ny byggdes upp med hjälp av externt företag.