Stadga

Antagna vid klubbens bildande i maj 1936 och ändrade 1940, 1952, 1981, 1996, 2000, 2006, 2008, 2016, 2018, 2020 och 2021.

§1 ÄNDAMÅL

Klubben är en ideell förening, vars syfte är att främja båtsporten, verka för ett gott kamrat- och sjömanskap, bedriva ungdomsverksamhet och utbildning och tillvarata medlemmarnas intressen.

§2 MEDLEMSKAP

Till medlem i klubben kan antas var och en som är villig att följa klubbens stadgar, ordningsregler och övriga beslut.

Skriftlig inträdesansökan, med rekommendation från en klubbmedlem, skall inges till styrelsen, som beslutar i frågan. Avslag på inträdesansökan kan på begäran prövas på medlemsmöte. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksam­het eller ändamål, uppenbarligen skadat klubbens intressen eller brutit mot klubbens stadgar och regler.

Beträffande medlems-, hamn- och varvsavgifter skall dessa erläggas senast på förfallodagen. Om medlemsavgiften inte erlagts inom 30 dagar efter förfallodagen anses medlem ha utträtt ur klubben.
Om hamn- och varvsavgifter inte erlagts inom 30 dagar efter förfallodagen anses medlem ha förlorat rätt till hamn- resp. varvsplats.
Påminnelse (inkl. påminnelseavgift) utskickas 10 dagar efter förfallodagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av klubbens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§3 STYRELSE

Årsmötet väljer 6–8 ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. Ordförande och suppleanter väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, varav hälften annat år än de övriga. Ordförande väljs på årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ordinarie antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är ansvarig inför medlemmarna för vidtagna åtgärder samt för förvaltningen av klubbens medel, gemensamma anläggningar, inventarier och material. Styrelseledamot, som deltagit i ett beslut, är ansvarig för detta om han inte har reserverat sig och det har antecknats till protokollet.

§4 EKONOMI OCH REVISION

Klubbens verksamhetsår är kalenderåret. Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt. Styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Styrelsen skall senast den 15 januari överlämna redovisningshandlingar och årsredovisning till revisorerna, som senast den 1 februari skall avlämna en skriftlig revisionsberättelse om resultatet av utförd granskning samt uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsen.

§5 MEDLEMSMÖTEN

Medlems rätt att delta i beslut utövas på årsmötet i februari och vårmötet i april. Styrelsen får, när den finner det lämpligt, och skall efter skriftlig anmodan av revisorerna eller av minst 10 procent av samtliga medlemmar, kalla till extra medlemsmöte. Skriftlig kallelse, via e-post eller vanlig post, till medlemsmöte, med föredragningslista, skall vara medlem tillhanda senast 10 dagar före mötet. Kallelse till vårmötet bifogas kallelsen till årsmötet.
Rösträtt på medlemsmöte har varje, personligen närvarande medlem, som erlagt sina avgifter till klubben. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§6 ÅRSMÖTE

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas i februari. Kallelse sker genom styrelsens försorg och skall vara medlemmarna tillhanda senast tio dagar före mötet. Följande punkter skall behandlas på årsmötet:

a.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

b.   Fråga om kallelse till årsmötet skett på stadgeenligt sätt

c.   Godkännande av dagordning

d.   Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

e.   Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för det gångna året

f.   Föredragning av revisorernas berättelse

g.   Fastställande av balansräkning

h.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

i.    Val av styrelseledamöter, funktionärer och valberedning

  1. Ordföranden på ett år
  2. Övriga styrelseledamöter på två år
  3. Två styrelsesuppleanter på ett år
  4. Övriga funktionärer på ett år
  5. Två revisorer på ett år
  6. Valberedning med två ledamöter på ett år, varav en sammankallande

j.    Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, funktionärer och revisorer

k.   Beslut om medlemskap i andra organisationer

l.    Fastställande av avgifter och tidpunkt för inbetalningar

m.  Behandling av medlemsmotioner, som inlämnats till styrelsen senast den 31 december

n.   Miljö - riskanalys

o.   Övriga frågor

§7 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar kräver minst två tredjedels majoritet av de närvarande vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Det andra mötet får inte förläggas tidigare än 30 dagar efter det första.
Förslag om stadgeändring skall delges medlemmarna samtidigt med kallelsen till det första av de möten som skall behandla ärendet.

§8 KLUBBENS UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av klubben kräver minst två tredjedels majoritet av de närvarande vid två på varandra följande årsmöten. Sedan upplösningen beslutats bestämmer mötet, efter förslag från styrelsen, hur man skall förfara med resterande tillgångar i klubben.
Förslag om upplösning skall delges medlemmarna samtidigt med kallelsen till det första av de årsmöten som skall behandla ärendet och åtföljas av styrelsens motivering.