Regler

Hamn- Varvs- och miljöregler i ÄBK

Det är alla medlemmars skyldighet att sätta sig in i, förstå och rätta sig efter gällande regler i ÄBK. Samt att rätta sig efter de anvisningar som lämnas av styrelsemedlemmar, hamn- och varvschefer, miljöombud samt funktionärer. Det är av yttersta vikt att alla följer de miljökrav som myndigheterna ställer på ÄBK.

Ett separat nyttjanderättsavtal är upprättat mellan ÄBK och varje medlem. Däri förtydligas den enskilde medlemmens ansvar mot klubben och omvärlden.

Innehållsförteckning

ALLMÄNT
1.1      Nycklar
1.2     Grindar klubb- och varvsstuga
1.3     Övrigt

2 MILJÖKRAV.
         2.1     Allmänna krav. 
         2.2    Förorenat slagvatten
         2.3    Utsläpp i vattnet
         2.4    Oljebyte
         2.5    Batterier
         2.6    Spill på marken
         2.7    Båtbottentvätt
         2.8    Konservering av motor
         2.9    Slipning, skrapning och målning
         2.10  Deponering i ÄBKs miljöstation på varvet
         2.11   Deponering i annan miljöstation
         2.12  Toatömning
         2.13  Val av bottenfärg

3 HAMNEN
         3.1     Hamnvakt
         3.2    Bryggplats i hamnen
         3.3    Förtöjning

4 VARVET
         4.1    Sjösättning och upptagning
         4.2   Pallning, anslutning av el mm
         4.3   Båttrailer eller båtvagn med båt

AVGIFTER OCH FÖRSÄKRING

TILLBUD - OLYCKA

1 ALLMÄNT

1.1 Nycklar
Medlem med hamn eller varvsplats kan kvittera ut upp till två nycklar mot deposition som återfås vid återlämnande.
Medlem ansvarar för nyckeln såväl som användaren av densamma.

1.2 Grindar klubb- och varvsstuga
Infartsgrinden skall hållas stängd. Den som sist lämnar varvs- eller hamnområdet ansvarar för att dörrarna till stugan och samtliga grindar är låsta

Ansvaret för att hålla rent och snyggt i hamn- och varvsstugan efter användning är gemensamt

Meddela alltid hamn- eller varvschef vid inbrott och/eller skadegörelse inom hamn- eller varvsområdet (i båtar, på byggnader/staket mm)

1.3 Övrigt
Hundar ska hållas kopplade inom hela hamn- och varvsområdet och inte släppas in i klubbstugorna.

Bilparkering är tillåten högst 7 dygn i följd inom hamnområdet.

Vid parkering utanför grindarna i hamnen ska bilarna parkeras innanför de vita markeringarna så att sopbilen kan backa ner till grinden. Parkering framför grinden är förbjudet

Vid parkering utanför grindarna skall ÄBKs P-tillstånd placeras väl synligt vid framrutan.

Meddela adress-, telefon-, e-poständring med mera, samt ändring av båtdata via Bas-K.

Stugor, toa, dass, bastu med mera är gemensamma utrymmen – alla ansvarar för att det är rent och snyggt efter användning.

Klubbens grillar, grillgaller samt övriga tillbehör skall rengöras ordentligt efter användning.

Medlem som inte följer ÄBK:s hamn- och varvsregler samt miljökrav eller givna anvisningar tilldelas skriftlig varning.

Upprepad förseelse (= två varningar) kan efter styrelsebeslut medföra att plats i hamnen och/eller på varvet fortsättningsvis ej medges.

Hamncheferna träffas i hamnen efter överenskommelse. Säkrast på torsdagar mellan kl 18.00 och 19.00 under tiden maj t.o.m. augusti. Dock ej under vissa semesterveckor. OBS: RING OCH BOKA TID! Tfn nr hittar du under 'Kontakt'.

2 MILJÖKRAV

Varje båtägare är skyldig att känna till och uppfylla de krav som ställs på ÄBK för att minimera belastningen på vår miljö. Förutom kraven i Miljövårdsbalken måste vi uppfylla ytterligare krav eftersom Ängby Båtklubbs verksamhet (såväl hamnen som varvet) ligger inom Östra Mälarens Vattenskyddsområde. Härifrån tar Stockholm sitt dricksvatten.

Som privatperson gäller bland annat att du inte får hantera följande produkter inom skyddsområdet, om det kan innebära risk för att vattnet förorenas: brandfarliga vätskor (till exempel petroleumprodukter), hälso- och miljöfarliga ämnen (till exempel färger, kemikalier och tjärprodukter) eller kemiska bekämpningsmedel. Rengöringsmedel (till exempel avfettningsmedel, bil- och båtschampo) bör undvikas. Detta gäller även när båten står på land.

Tänk på att inte lämna kemikalier utanför båten. Till exempel inte fylla presenningstyngder med glykolvatten som kan riskera att läcka ut i miljön.

2.1 Allmänna krav
Varje båtägare är skyldig att hålla rent och snyggt på uppläggningsplatsen runt sin båt.

Hushållsavfall läggs i sopbehållarna intill grinden. Sopor och avfall får inte läggas utanför behållarna.

Inga sopor som är att hänföra till miljöfarligt avfall får läggas i sopbehållarna utan skall av den enskilda båtägaren bortforslas till återvinningsstation och/eller miljöstation (Linta Gårdsväg 16 i Bromma eller Lövsta på Lövstavägen 501 i Hässelby) eller till branschorganisationernas återvinningsburkar.

Observera att endast hushållsavfall får lämnas i hamnen – inget annat avfall. Se även anvisningar och situationsplan på anslagstavlan vid klubbstugan.

2.2 Förorenat slagvatten
Förorenat slagvatten pumpas ur båten till dunkar med av båtklubben tillhandahållen handpump. Dunkar och pump förvaras i miljöstationen som ligger i anslutning till WC. Det åligger varje medlem att själv bortforsla sitt slagvatten.

2.3 Utsläpp i vattnet
Hindra spridning av utsläppet genom att avgränsa detsamma. Absorberande länsar för ändamålet finns i verkstaden i hamnen och miljöstationen på varvet. Vid större utsläpp larma Räddningstjänst tel. 112.

I händelse av utsläpp som inte härrör från klubben utan kommer drivande från sjön, larma Räddningstjänst 112 och försök hindra vidare spridning samt skydda stränder och båtar.

Använda länsar emballeras i plastsäckar och hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas till närmsta kommunala miljöstation eller annan miljöstation. Rapportera alla utsläppshändelser till klubbens miljöansvarige.

2.4 Oljebyte
Vid byte av olja skall spilloljan samlas upp och deponeras i därför avsett oljefat i miljöstationen på varvet. Ingen hantering av olja eller oljebyte får ej ske i hamnen.

2.5 Batterier
Bil- och båtbatterier får, enligt lag, inte lämnas inom hamnområdet utan skall lämnas på där för avsedd plats, till exempel på närmaste återvinningscentral eller på närmaste bensinstation.

2.6 Spill på marken
Vid spill av färg, rengöringsmedel, olja, glykol eller andra kemikalier skall detta omedelbart tas upp. Absorbenter finns i miljöstationen på varvet och i Miljöskåpet bredvid toaletten i hamnen.

Skydda marken, exempelvis med gammal presenning eller annat ogenomträngligt material, så att vätskan inte tränger ner i marken.

Allt material som använts vid uppsamlandet, även grus med oljerester, omhändertas som miljöfarligt avfall och lämnas in till närmsta kommunala miljöstation eller annan miljöstation. På varvet kan använd absorbentgranulat mellanlagras i tunnan för slip- och skraprester för senare transport till ÅVC. Använd hinkar eller sopsäckar bredvid absorbentmaterialet för uppsamling av använd absorbent. Rapportera alla utsläppshändelser till klubbens miljöansvarige.

2.7 Båtbottentvätt
Tvättvatten från båtbottnar får inte förorena Mälarvattnet.

I samband med upptagning måste försiktighet iakttagas vid rengöring av ännu inte sanerad båtbotten. Direkt kontakt mellan ännu inte sanerad bottenfärg och högtryckstvätt eller borste får inte förekomma.

2.8 Konservering av motor
Ingen glykol får tömmas ut på marken. Överskottsglykol samlas upp och deponeras i därför avsedd och märkt behållare i miljöstationen på varvet. ÄBK rekommenderar alla medlemmar att använda propylenglykol som är lättare för naturen att bryta ner. Innan sjösättning bör vinterns glykolblandning tas om hand och sparas för återanvändning till nästa år.

2.9 Slipning, skrapning och målning
All bottenbehandling skall ske på så sätt att slipdamm, färgflagor och skraprester kan tas omhand genom att marken under båten täcks med en presenning. Vid slipning med maskin skall utsug med uppsamlare och rätt klassat filter användas. Slipdamm, skraprester, gamla målarburkar och målarverktyg skall deponeras på kommunens miljöstation. Tänk på att även täcka in skrovsidor och vid behov även ovan båten för att förhindra spridning av gifter.

Använd alltid rätt skyddsutrustning såsom andningsmask, handskar och glasögon vid arbete med farliga substanser. Tänk även på dina båtgrannar vid arbete med farliga substanser.

2.10 Deponering i ÄBKs miljöstation på varvet
Spillolja, kylarvätska, glykol, begagnade olje- och bränslefilter, färgburkar, målningsverktyg med mera skall, enligt lag, läggas på särskilda platser i miljöstationen på varvet. Dessa platser är utmärkta med tydliga skyltar.

2.11 Deponering i annan miljöstation

Produkter som ej är specificerade att lämnas i ÄBKs miljöstation skall tas omhand och lämnas till annan miljöstation som tar emot dessa.

2.12 Toatömning
Sedan 2015 är det förbjudet att tömma båtens toatank direkt ut i vattnet. Däcksgenomföring måste finnas för anslutning till och tömning i särskilda tömningsstationer. Närmaste tömningsstation finns vid IRS's brygga vid varvet. Det är gratis att utnyttja alla tömningsstationer

2.13 Val av bottenfärg
Inga biocidhaltiga (bekämpningsmedelsinnehållande) färger får användas på båtar som har förtöjningsplats i Mälaren. Endast bottenfärg som är godkänd för användning i insjöar får användas i Mälaren. Se separat information under rubriken miljö för senaste uppdateringarna.

3 HAMNEN

Syftet med vakten är att förhindra att båtar skadas och att se till att obehörigt intrång, stöld eller skadegörelse inte sker. Vakten utföres alltid av två medlemmar som fyllt 18 år. Vakterna skall befinna sig inom hamnområdet under hela vaktpasset.

3.1 Hamnvakt

 • Alla som tilldelats bryggplats går två vaktpass per säsong. Varje år (inför vårmötet i april) tas en aktuell vaktlista fram. Ur denna framgår bryggplatsnummer, vaktdatum, vaktens namn, adress och telefonnummer. Vaktlistan delas ut till närvarande medlemmar på vårmötet eller skickas ut per e-post. Vaktlistan anslås även i vaktstugan tillsammans med en vaktinstruktion. Starttiden för vaktpasset är oregelbunden. Information bifogas endast den vaktlista som delas ut på vårmötet eller skickas ut per post.

 • Medlem med bryggplats som inte fått vaktlista eller vars namn inte återfinns i listan eller som inte tilldelats två vakter eller som upplever annan oklarhet är skyldig att, i god tid före första vaktdatum (det vill säga före första sjösättningsdag), kontakta hamnchefen och påtala detta. Inget av ovan nämnda förhållanden fråntar medlem skyldighet att gå sina två vaktpass.
 • Det åligger medlem, som skall gå vakt, att vid förhinder själv ordna med ersättare. Ersättaren skall vara ÄBK-medlem. Det är den ordinarie vaktens ansvar att ersättaren kommer. Någon form av skriftlig överenskommelse skall finnas
 • Varje vaktpass med sin speciella starttid framgår av ovan nämnda bilaga till vaktlistan. Stämpling av tidkort skall ske var 45:e minut (se instruktion i vaktstugan). Sov paus får icke förekomma under vaktpasset.
 • Vakterna skall tillsammans frekvent avpatrullera hela hamnområdet under vaktpasset.
 • Vakterna ansvarar för att vakt- och klubbstugan är städade vid vaktpassets slut.
 • ÄBK har beslutat att en straffavgift på 2000 SEK skall erläggas vid utebliven vakt.

3.2 Bryggplats i hamnen

 • Bryggplatser i hamnen erhålles i turordning och efter godkänd medlemsansökan. Mot en depositionsavgift får innehavaren max två nycklar.
 • Försäljning eller byte av båt skall snarast anmälas till hamnchef.
 • Vid byte till mindre båt kan medlem flyttas till annan bryggplats som bättre överensstämmer med båtens bredd.
 • Vid byte till större båt kan bryggplats ej garanteras.
 • Bryggplatsinnehavare får hyra eller låna ut bryggplatsen under en säsong från och med den andra säsongen dock endast till annan medlem och efter godkännande av hamnchefen. Därefter återgår bryggplatsen till ÄBK om innehavaren inte själv lägger egen båt där.
 • Ansvaret för att vakt utföres åligger bryggplatsinnehavaren. Vid uthyrning/lån övergår ansvaret till den som disponerar bryggplatsen.
 • Medlem som blivit erbjuden bryggplats men tackat nej får behålla sin plats i kön men ska "aktivera" platsen hos hamnchefen.
 • Ingen båt får kvarligga i hamnen efter den 1 november. Avgift vid överträdelse är 2000 SEK.
 • Samtliga hamnavgifter skall vara inbetalda i tid enligt mötesbeslut, annars kan bryggplats ej garanteras.

3.3 Förtöjning

 • Förtöjning av båtar skall ske med fjäder eller gummidämpade tampar mot brygga och bomnock. Förtöjningstampar skall vara försedda med kaus och schackel. Karbinhake är endast tillåtet för småbåtar (till exempel roddbåtar).
 • Båtar förtöjda vid boj skall ha minst 2 fendrar på varje sida. Bojtampen skall sträckas upp ordentligt.
 • Bojar tillåts ligga i vattnet året runt. Varje båtägare ansvarar för sin egen boj.
 • Anslutna batteriladdare och/eller elelement får inte lämnas i båtarna utan uppsikt. Alla elkablar mellan elcentral och båt samt all övrig elektrisk utrustning skall vara skyddsjordad och godkänd för utomhusbruk.
 • Bojbåten skall alltid vara låst (samma nyckel som grinden).
 • Bojpråmen tas upp andra lördagen i november, då även jollar skall vara borta från hamnområdet

4 VARVET

4.1 Sjösättning och upptagning

 • Sjösättning och upptagning av båtarna sker på dag och tid som beslutats på års- eller vårmötet och som anslås i hamnen, på varvet och på hemsidan.
 • Sjösättning, upptagning eller flyttning av båt inom varvsområdet på annan tid än ordinarie (till exempel under sommaren) skall överenskommas med varvschefen eller dennes ställföreträdare gällande såväl tidpunkt som ersättning
 • Båtägare skall under sjösättning och upptagning delta i arbetet under varvschefens eller dennes ställföreträdares ledning. Den båtägare som inte kan närvara skall i god tid meddela detta och skaffa en ersättare
 • Varvschef och/eller varvsfunktionär har rätt att neka upptagning eller sjösättning om varvsregler eller givna anvisningar inte efterföljs
 • Slamkryparen får endast framföras av varvsfunktionär som genomgått utbildning för detta
 • Sjösatta båtar skall vara borta från varvets bryggor senast på städdagen
 • Mastkran och mastvagn skall låsas efter användning
 • Slipning av bottenfärg skall vara avslutad senast två veckor före första sjösättningsdag

4.2 Pallning, anslutning av el mm

 • Vaggor, bockar, stöttor med mera skall vara av enkel och god kvalitet samt anpassade för upptagning, sjösättning och flyttning av båt med slamkryparen. Lämplig höjd på bockar till motorbåtar är 60 – 70 cm
 • Under uppläggningstiden skall båt eller pallning vara försedd med ägarens namn och telefonnummer
 • För att minimera risken för inbrott, stöld och skadegörelse skall båtarna tömmas på stöldbegärlig utrustning och stegar låsas fast
 • Båthus, vaggor, pallnings- och täckmaterial får efter sjösättning inte lämnas kvar på varvsplanen utan skall placeras på, av varvschefen, anvisad plats. Virkesrester och skräp skall läggas på därför anvisad plats
 • Batteriladdning och användning av värmeelement är förbjudet utan uppsikt. Alla elkablar mellan elcentral och båt skall vara urkopplade när varvet lämnas. All elektrisk utrustning skall vara skyddsjordad och godkänd för utomhusbruk

4.3 Båttrailer eller båtvagn med båt

 • Medlem som erlagt avgift för varvsplats kan komma in på varvet med trailer eller båtvagn vid tid som beslutats på års- eller vårmötet. Aktuell tid anslås i hamnen, på varvet och på hemsidan
 • Vinteruppställd trailer eller båtvagn skall flyttas från varvsområdet senast fyra dagar före den första sjösättningsdagen
 • Medlem som erlagt avgift för sommarplats för trailer eller båtvagn kan komma in på varvsområdet efter städdagen
 • Trailer och/eller båtvagn skall godkännas av varvschef och placeras på anvisad plats
 • Sommaruppställd trailer eller båtvagn skall flyttas från varvsområdet senast fyra dagar före den första upptagningsdagen. Se anslag i hamnen, på varvet och på hemsidan
 • Uppställd trailer eller båtvagn inom varvsområdet skall vara märkt med ägarens namn och telefonnummer
 • Medlem som inte följer varvschefs anvisningar om placering, tider för leverans eller borttransport av trailer kan nekas tillträde till varvsområdet och plats.

5 AVGIFTER OCH FÖRSÄKRING

 • Varvshyra utgår från ordinarie upptagningsdag till ordinarie sjösättningsdag
 • Varvsplatsen får inte uthyras i andra hand eller utlånas
 • Sommarplats på varvet (1 juni - 31 augusti) kan erbjudas efter överenskommelse med varvschefen och till fastställd avgift
 • Samtliga varvsavgifter skall vara inbetalda i tid enligt mötesbeslut. I annat fall kan varvsplats ej garanteras
 • Båtägare som erhållit varvsplats och önskar behålla den även för nästkommande vintersäsong behöver inte inkomma med ny ansökan utan enbart betala aviserad avgift i tid
 • Båtägare som inte erhållit varvsplats skall årligen, och senast den 1 augusti, förnya sin ansökan till varvschefen
 • ÄBK har inget ansvar för medlemmarnas båtar, trailers, båtvagnar mm
 • Båtägare som tilldelats varvsplats är skyldig att hålla båten ansvarsförsäkrad. Försäkringsbevis skall kunna uppvisas. Eventuella person- eller egendomsskador som vållas vid verksamheten regleras av båtägaren genom dennes försäkring
 • Båtägare som tilldelats bryggplats är skyldig att hålla båten ansvarsförsäkrad

6 TILLBUD - OLYCKA

Samtliga båtägare är skyldiga att informera sig om det som gäller i händelse av tillbud eller olycka.

På anslagstavlan finns uppgift om larmnummer, plats för eldsläcknings- och sjukvårdsutrustning samt plats för absorbenter för mark och vatten. Här finns även uppgift om vilka som skall informeras

Hjärtstartare finns i klubbhuset i hamnen samt i huset på varvet.

Informera alltid hamn- eller varvschef, miljöombud eller styrelsemedlem vid tillbud eller olycka. Vid allvarlig olycka ring larmcentralen: 112

(även Miljöförvaltningen skall informeras).

Adressen till ÄBKs hamn är:

Blackebergsvägen 57 (mellan Ängbybadet och Jehanders sandupplag)
Koordinaterna till ÄBKs hamn är: Latitud: 59o20'20" Longitud: 17o53'55"

Adress till ÄBKs varv är:

Kanaans väg 65, Råcksta Sjöhage
Koordinater till ÄBKs varv är: Latitud: 59o20'85" och Longitud: 17o51'82"