Miljö

Avfallshanteringsplan för ÄBK:s hamn 

 1. Ängby Båtklubbs hamn
  Denna avfallshanteringsplan är reviderad i okt 2021 i enlighet med Sjöfs 2001:13 och skall revideras löpande.
 2. ÄBK:s hamn har för säsongen 2021 plats för totalt ca 200 båtar tillhöriga klubbens medlemmar.
 3. De mängder och slag av avfall som tas emot i hamnen är följande:

  - Hushållsavfall: 5 stycken 240 liters sopkärl/vecka under perioden vecka 19–41 (= 110 stycken/år)

  - WC-tank: 3 m3. Tömning 3–4 ggr/år (8–10000 liter). Tanken är försedd med överfyllnadslarm som kontrolleras och journalförs veckovis av ansvariga hamnchefer.
  - Förorenat slagvatten. Pumpas ur båten till dunkar med av båtklubben tillhandahållen handpump. Dunkar och pump förvaras i miljöstationen som ligger i anslutning till WC. Det åligger varje medlem att själv bortforsla sitt slagvatten till ÅVC.

 4. Gällande övrigt avfall åligger det den enskilda medlemmen att bortforsla sitt eget avfall till återvinningsstation och/eller miljöstation (Linta Gårdsväg 16 i Bromma eller Lövsta på Lövstavägen 501 i Hässelby) eller till branschorganisationernas återvinningsburkar (på Björnssonsgatan i Blackeberg).

 5. Mottagningsanordningarnas placering redovisas i situationsplanen som finns anslagen i
  hamnen.

 6.  För borttransport av avfallet anlitas:

  • Sopor: Stockholm Vatten Avfall AB
  • WC-tank: Foria

  Samtliga borttransporter journalförs av ansvariga hamnchefer med hjälp av fakturakopior.

 7. Fritidsbåtshamnens utnyttjare underrättas om hamnens mottagningsanordningar på följande sätt: via hamnens anslagstavla med karta över var mottagningsanordningarna är belägna, samt vilka avfallsslag som omhändertas. Vid respektive mottagningsanordning finns instruktioner för avlämningsförfarandet. På hamnens anslagstavla finns även kon-taktuppgifter till hamnfunktionärer och miljöombud om ytterligare information om avfallshanteringen önskas. Övrig information finns i ÄBK:s hamnregler samt på ÄBK:s hemsida.

 8. Hamnen nyttjas enbart av ÄBK:s medlemmar som är skyldiga att känna till de regler som gäller för hamnen. Beslut om förändringar av avfallshanteringen i hamnen fattas på klubbens årsmöte.

  Se även Transportstyrelsens Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar

                                                                                                    ÄBK/ okt 2021

Situationsplan Hamn
Situationsplan Hamn

Avfallshanteringsplan för ÄBK:s varv

 1. Ängby Båtklubbs varv
  Kaanans väg
  Vällingby/Grimsta
  Varvets koordinater: Latitud 59o20'85" Longitud 17o51'82"

  Denna avfallshanteringsplan är reviderad i oktober 2021 i enlighet med Sjöfs 2001:13 och revideras periodiskt.
  Miljöombud: Björn Weck, 070-399 19 93.
 2. ÄBK:s varv tar för säsongen 2021-2022 upp ca 110 båtar tillhöriga klubbens medlemmar.
 3. De mängder och slag av avfall som tas emot på varvet är följande:
  - Spillolja: 2 - 300 kg/år
  - Olje- och bränslefilter: ca 80 - 100 kg/år
  - Kylarvätska (glykol och vatten) : ca 160 kg/år - Skraprester och målarverktyg mm: ca 20 kg/år
  - Sopor: 5 st 240 lit.sopsäckar/vecka under vecka 15-21 samt vecka 40-42 (= 50 st/år)
  - TC-tunna: 1 tömning/år
  - Metall- och plastsopor: ca 4 resp. 8 kg/år
  - Brännbart, virkesrester: ca 10 m3/år

  Det åligger den enskilda medlemmen att bortforsla övrigt eget avfall till återvinningsstation och/eller miljöstation (exv. Linta Gårdsväg 16 i Bromma eller Lövsta på Lövstavägen 501 i Hässelby) eller till branschorganisationernas återvinningsburkar.
 4. Mottagningsanordningarna är placerade i och i anslutning till miljöstationen. Mottagningsanordningen för spillolja består av 2 st. 200-liters fat placerade i en invallning. Det fat som används är försett med en tratt av metall. Mottagningsanordningen för olje- och bränsle-filter består av ett öppet oljefat. Mottagningsanordningen för kylarvätska består av 2st 200-liters oljefat försett med tratt. Mottagningsanordningen för sopor består av 5 st. metall-behållare för 240-liters sopsäckar. Vid transport förses faten med lock.
 5. Mottagningsanordningarna är placerade i och i anslutning till miljöstationen. Se situationsplanen för varvet nedan.
 6.  För borttransport av avfallet anlitas:
  - Spillolja: Ragn-Sells AB
  - Olje- & bränslefilter: Ragn-Sells AB
  - Kylarvätska (glykol och vatten): Ragn-Sells AB - Färgrester: Stockholm Vatten och Avfall AB (egen transport)
  - Slip- och skraprester: Stockholm Vatten och Avfall AB (egen transport)
  - Metall och plastförpackningar: Stockholm Vatten och Avfall AB (egen transport)
  - Sopor: Stockholm Vatten och Avfall AB
  - TC-tunna: Stockholm Vatten och Avfall AB/SITA
  - Brännbart Wiklunds Åkeri

  Samtliga borttransporter journalförs av ansvariga varvschefer med hjälp av fakturakopior.

  Egentransport av färg-, slip-, skraprester samt plast- och metallförpackningar anmäls till naturvårdsverkets e-tjänst och får ske av medlem med personligt tillstånd (tex Björn Weck och Börje Eriksson).
 7. ÄBK:s medlemmar underrättas om varvets mottagningsanordningar på följande sätt:
  På varvsstugan finns anslag med karta (situationsplan) över var mottagningsanordningarna i Miljöstationen är belägna, samt vilka avfallsslag som omhändertas. Vid varje mottagnings-anordning finns tydliga instruktioner för avlämningsförfarandet. I miljöstationen och på anslagstavlan finns kontaktuppgifter till varvsfunktionärer och ytterligare information om avfallshanteringen. Övrig information finns i ÄBK:s varvsregler samt på ÄBK:s hemsida och i den Vita Pärmen (varav en finns i varvsstugan och en i klubbstugan i hamnen).
 8. Varvet nyttjas enbart av ÄBK:s medlemmar som är skyldiga att känna till de regler som gäller för varvet. Beslut om förändringar av avfallshanteringen på varvet fattas på klubbens årsmöte.

                                                                                                    ÄBK's styrelse

Situationsplan Varv
Situationsplan Varv